Esittely

Usean ansainnan lähteen yhdistäminen ja limittäminen toisiinsa toteutuu hyvinkin erilaisilla tavoilla.

Hankkeessa tutkitaan kokonaisvaltaisella otteella monimuotoista ansiotyötä, sen variaatioita eri ammattialoilla ja yhteiskunnallista kehystä. Tavoitteena on tuottaa tietoa vielä varsin tuntemattomasta tutkimuskohteesta ja nostaa yhteiskunnallista keskustelua tämänkaltaisen työntekemisen ongelmista niin päätöksentekijöiden kuin kansalaistenkin keskuudessa.

 

Tausta

Taustalla on työmarkkinoiden muutos, jonka myötä työn tekemisen mallit moninaistuvat.  Työvoiman kysynnän ja tarjonnan erilaistuvat suhteet, alityöllisyys, 24/7 talous, ammattirakenteen muutos ja teknologia varioivat ansainnan tapoja alakohtaisesti. Yksilöllistyminen elämänvalinnoissa  on toinen puoli työn tekemisen mallien muutosta: taloudellisten syiden lisäksi elämänvaiheeseen tai omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyvät valinnat ovat osa tätä ilmiötä. Monimuotoinen ansiotyö voi olla taloudellinen pakko tai oma valinta. Tutkimuskirjallisuudessa siihen liitetään kuitenkin yhteiskunnan toimeentuloa turvaavien järjestelmien jäykkyys vastata monimuotoista ansiotyötä tekevien toimeentulo-ongelmiin.

Tavoite ja tehtävät

Tavoitteena on tutkia monimuotoista ansiotyötä eri variaatioineen kokonaisvaltaisella otteella yksilö-, ammattiala- ja yhteiskuntatasoilla. Ensimmäinen alatavoite on selvittää, millaista on eri ammattialoilla tehtävä monimuotoinen ansiotyö, ketkä sitä tekevät sekä miten, millaisten tekijöiden johdosta, millaisin motiivein ja millaisia polkuja pitkin siihen päädytään.

Tavoitteena on selvittää monimuototyön variaatioihin liittyviä ja työtä tekevien kokemia myönteisiä piirteitä ja ongelmia ja kehittää yhdessä tutkimuksen sidosryhmien kanssa ratkaisuja tutkimuksen esiin nostamiin ongelmakohtiin.

Tutkimus toteutetaan monimenetelmäisesti sekä kvantitatiivisin että laadullisin menetelmin. Aineistoa kerätään monipuolisesti kumppaniliittojen jäsenistöiltä. Kvantitatiivisessa analyysissä hyödynnetään yhdistettyä rekisteripohjaista työantaja- ja työntekijäaineistoa vuosilta 1995-2016 täydennettynä tarvittavilla tulonjakoaineiston tulotiedoilla. Aineistoon liitetään Tilastokeskuksen vuonna 2013 kokoama survey-aineisto, jossa on tietoa monimuototyötä tekevistä ja heidän työnsä laadusta.

Vaikuttavuus

Tutkimus tuottaa tietoa vielä varsin vähäisesti tutkitusta ilmiöstä. Tutkimuksen myötä kyetään nimeämään uusia työnteon tapoja, mikä on tärkeätä jo itse ilmiöön liittyvien ongelmien havaitsemisessa.

Tutkimusprojektin tavoitteena on nostaa yhteiskunnallista keskustelua ja ilmiöstä keskustelemista ja siihen liittyvien ongelmien ratkaisemista päätöksentekijöiden ja kansalaisten keskuudessa.

Tutkijat

Harri Melin, pofessori, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus, harri.melin@tuni.fi, 0504201526

Arja Haapakorpi, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus, arja.haapakorpi@tuni.fi, 050 3182333

Anu Järvensivu, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus, anu.jarvensivu@tuni.fi, 0407081270

Merja Kauhanen, erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos, merja.kauhanen@labour.fi, (09) 2535 7335

Rahoittajat

Työsuojelurahasto on hankkeen päärahoittaja.

Hankkeen kumppanit osallistuvat myös rahoitukseen.

Kumppanit

Turva, viestintäpäällikkö Kati Iharanta

TELA, toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes

Akava Ry., Työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko

Akavan Erityisalat, toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki

Tekniikan Akateemiset, asiamies Martti Kivioja

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, työehtoasiantuntija Anu Suoranta

Suomen Ekonomit Juha Oksanen

Journalistiliitto, palvelujohtaja Simon Hulden

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA, toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen