Esittely

Tausta

Äidiksi tuleminen on naiselle suuri haaste. Tässä erityisessä elämänvaiheessa heidän riippuvuutensa läheistensä tuesta ja asuinalueensa tarjoamista palveluista korostuu. Siten tämä ainutkertainen vaihe tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden samalla alueella asuvien äitien keskinäisten kontaktien muodostumiselle. Äitien kesken muodostuvilla positiivisilla kontakteilla ja niistä muodostuvilla äitiverkostoilla voi puolestaan olla kauaskantoisia vaikutuksia perheiden ja sitä kautta koko yhteisön hyvinvointiin ja koheesioon.

Tavoite ja tehtävät

Tässä sosiaalipsykologiaa ja sosiaalipolitiikkaa yhdistävässä monimenetelmällisessä hankkeessa tutkitaan pienten lasten äitien keskinäisiä suhteita Helsingissä keskittyen erityisesti monikulttuurisiin lähiöihin. MAMANET tarjoaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti uutta tietoa pienten lasten äitien keskinäisten suhteiden laadusta ja määrästä sekä siitä, mitkä tekijät edistävät ja ehkäisevät näitä suhteita. Näin ollen tutkimus lisää ymmärrystä myös pienten lasten äitien psykososiaalisesta hyvinvoinnista ja ajankäytöstä sisältäen kuntien palveluiden käytön. MAMANET sisältää kaksi osatutkimusta: etnografisella lähestymistavalla toteutetun laadullisen tutkimuksen sekä surveyn. Ensimmäiset tulokset on tarkoitus julkaista vuoden 2020 aikana. Hankeella on rahoitus vuoteen 2022.

Rahoittajat ja yhteistyö

MAMANET:in rahoittajia ovat Koneen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Helsingin kaupunki. Hanke toteutetaan yhteistyönä Tampereen yliopiston, Nottingham Trent yliopiston ja Helsingin kaupungin välillä (neuvolat ja leikkipuistotoiminta). Yhteistyökumppanina toimii myös Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA.

 

Tietosuojailmoitukset

Tietosuojailmoitus_MamaFriend_FINAL